Terapia ja työnohjaus OmaOte

  Psykoterapia- ja työnohjauspalveluja
  Erkkilänkatu 11 A 3. krs
  33100 TAMPERE
  p. 040 738 0907

Yritys on perustettu vuonna 2007. Vuonna 2014 nimi muuttui nykyiseksi, Terapia ja työnohjaus OmaOte. Y-tunnus 2137262-0.
Yrityksen toiminta-ajatuksena on auttaa, tukea, ohjata asiakkaita läsnäolevaan, ainutlaatuiseen, levolliseen, hyvään elämään itsensä ja ympäristönsä kanssa.
Arvoina vastuullisuus, kunnioitus, välittäminen ja kehityksellisyys.

Palvelut

 • ryhmäpsykoterapia, nuoret yli 16 – vuotiaat ja aikuiset (Kela)
 • vanhempainohjaus (Kela-korvattavuus lapsen/nuoren psykoterapiaan liittyvänä)
 • yksilöterapia
 • työnohjauspalvelut

Terhi Viskari

 • psykiatrian sairaanhoitaja 1993 (Valvira)
 • yhteisöhoidon koulutus 1996
 • työnohjaaja 2005 (STOry)
 • johtaminen sosiaali- ja terveysalalla koulutus 2009
 • psykoterapeutti 2016 (Valvira)
 • ryhmäpsykoterapeutti 2016 (Valvira, Kela)
 • retriitinohjaaja 2018 (Hiljaisuuden ystävät ry.)
 • mindfulness -ohjaaja 3/2019 (Tampereen kesäyliopisto)
 • yksityinen elinkeinonharjoittaja

Työkokemus

 • aikuispsykiatria
  - laitoshoito, akuutti-vastaanotto-osasto
  - avohoito, yksityisen ja julkisen puolen psykiatrinen hoito- ja kuntoutus
  - vastaanottokäynnit, kotikäynnit
  - verkosto- ja perhehoitotyö
  - ryhmähoito, yhteisöhoito
  - yksilöterapia, ryhmäpsykoterapia
 • esimiestyö psykiatrisessa hoito- ja kuntoutustyössä
 • työnohjauksia yksilöille, ryhmille, työyhteisöille, esimiehille
  esimerkkejä työnohjausyhteistyöstä
  - perusterveydenhuolto
  - vanhuspalvelut
  - kotihoito
  - varhaiskasvatus
  - vammaispalvelut
  - kehitysvammahuolto
  - psykiatrinen hoito- ja kuntoutus
  - psykososiaaliset avopalvelut
  - maa- ja metsätalouden toimijat
  - erilaiset asiantuntijaorganisaatiot
  - kriisityönohjausta yrityksien ja yhteisöjen tilanteisiin
  - kehittyvän organisaation / yhteisön / projektityön työnohjauksia

Ryhmäpsykoterapia

Ryhmäpsykoterapia soveltuu hoitomuodoksi ja kuntoutukseksi usein samoin indikaatioin kuin yksilöpsykoterapia. Esimerkiksi ahdistus, masennus, itsetunto-ongelmat, työuupumus, sosiaaliset vaikeudet, jännittäminen, ihmissuhdeongelmat ovat yleisempiä syitä ryhmäpsykoterapiaan hakeutumiseen.  Psykodynaamisessa ryhmäpsykoterapiassa menneisyyttä käydään läpi siltä osin kuin tässä hetkessä on tarpeellista saadakseen ymmärrystä omaan itseen ja muihin.  Ryhmäpsykoterapiassa voidaan tutkia sellaisia vuorovaikutusilmiöitä ja sosiaaliseen kanssakäymiseen liittyviä vaikeuksia, jotka eivät välttämättä tule esiin yksilöhoidossa, sillä ihminen ilmentää itseään eri tavalla yksilökontakteissa ja ryhmissä. Jokaisen henkilön elämänhistorian ihmissuhdekokemuksissa muokkautunut sisäinen ryhmä aktivoituu elämään uudessa psykoterapiaryhmässä. Ryhmäpsykoterapiassa tutkitaan omia sisäisiä konflikteja sekä suhdetta toisiin. Omaa kuntoutusprosessia tiivistää ja tehostaa ryhmän jäsenet ja ryhmä kokonaisuutena, ryhmädynamiikka huomioiden. Ihmissuhteet tulevat uudelleen elettäviksi suhteessa ryhmäläisiin ja suhteessa terapeuttiin. Mikäli ongelmasi ja paha olosi ilmenee etupäässä ryhmissä, työssä, kotona, opiskelussa, vaikeutena luoda vastavuoroisia ihmissuhteita, on ryhmäpsykoterapia hyvä muoto tutkia ongelmia ja saada niihin apua, jotta jumiutunut tilanne helpottuu, hyvä olo ja tulevaisuuteen suuntautuminen mahdollistuu.

Ryhmäpsykoterapiassa tiedostamaton tulee tietoiseksi ja näemme sekä itsemme että toiset totuudellisemmin. Ryhmässä voi löytää omaa minuuttaan toisten avulla ja tutustua omassa itsessä olevaan tuntemattomaan. Tulla läsnäolevaksi, ainutlaatuiseksi, olemassaolevaksi.

Ennen ryhmähoidon aloittamista terapeutti yksilöhaastattelee ryhmään hakeutuvan, tutustuen asiakkaan taustaan, ongelmiin ja tavoitteisiin terapiahoidon suhteen. Yksilöhaastattelujen aikana arvioidaan ryhmäpsykoterapian soveltuvuus asiakkaalle.

Terapiaryhmässä on noin 4 – 6 jäsentä. Ryhmä kokoontuu kerran viikossa. Yhden istunnon kesto on 1,5 tuntia. Ryhmätyöskentely on luottamuksellista, johon sitoudutaan myös kirjallisesti.

Kuntoutumisprosessin onnistumisen edellytyksenä on pitkäjänteiseen työskentelyyn sitoutuminen, luottamuksellisuus, halu keskustella itsestään ja ihmissuhteistaan ryhmässä sekä halu ja kyky kuunnella muita.


Alkavat psykoterapiaryhmät

Kysy vapautuvia paikkoja Tampereella kokoontuvista pitkäkestoisista psykoterapiaryhmistä. Ryhmät ovat tarkoitettu aikuisille ahdistus- ja masennusoireista, jännittämisestä sekä sosiaalisista vaikeuksista ja peloista kärsiville. Oireesi voivat hankaloittaa tätä hetkeä sekä tulevaisuuteen suuntautumista. Ryhmät toimivat pienryhminä, jossa on noin 4 - 6 osallistujaa. Voit anoa ryhmäoitoon Kelan kuntoutuspsykoterapiatukea, jolloin ryhmäläisen omavastuuosuus läsnäolokerroilta on 10 € / ryhmäkerta. Ryhmä kokoontuu 1 x vk 1,5 h eli kaksoistunnein. Psykoterapiaryhmään sitoudutaan vuodeksi kerrallaan. Ryhmään ohjaudutaan itse yhteyttä ottamalla, yksilöhaastattelujen kautta.

Seuraavan kerran psykoterapiaryhmä täydentyy syksyn 2019 aikana. 

Lisää tietoa ryhmäpsykoterapiasta:                                      www.suomenryhmapsykoterapia.fi      ja     www.minduu.fi


Yksilöterapia

Psykoterapeuttisia keskusteluja. Terapeuttiset keskustelut voivat olla hyvä muoto, jos koet tarvetta terapiakäynneille mutta pitkäkestoinen, tiivis sitoutuminen psykoterapiaan mietityttää.

Yksilöterapiakeskusteluja Tampereen ja Oriveden vastaanotoilla.

Tampereen vastaanotolla on mahdollisuus yksilöterapiakäynteihin, jotka toteutuvat terapeutin yksilöpsykoterapeuttikoulutukseen liittyvänä. Yksilöpsykoterapeuttikoulutus on Jyväskylän yliopiston täydennyskoulutusta. Yksilöterapiakäynteihin asiakas ei saa KELAn tukea.


Työnohjaus

Yksilöille, ryhmille, yhteisöille, esimiehille, työnohjaajille taustatyönohjausta

Työnohjaus on

 • ammatillisen kehittymisen sekä työhyvinvoinnin väline
 • työyhteisön kehittymisen väline
 • perustyöhön, työyhteisöön ja omaan työskentelyyn liittyvien kokemusten, ajatusten ja tunteiden jakamista, tarkastelua, jäsentämistä sekä läpikymistä
 • ammatillisten rajojen ja kehityksellisyyden hahmottumista
 • tavoitteellista, laadunvarmennuksen osa
 • dialogista vuoropuhelua, yhdessä tutkimista ja löytämistä, suunnittelua
 • yhteisön rakenteet, kehittymisvaiheen, muutostarpeen huomioivaa
 • ryhmäilmiöt ja ihmissuhteet huomioivaa

Työnohjauksen sisältö nousee ohjattavien perustehtävästä. Työnohjauksessa keskustellaan ja pohditaan omaa työtä ja sanoitetaan omia työstä nousevia tunteita ja kokemuksia. Tarkastellaan yhdessä työn haasteita, rakenteita, vuorovaikutussuhteita ja tunnemaastoa. Työnohjauksessa tehdään näkymätöntä näkyväksi.

Tavoitteet työnohjaukselle sovitaan yhdessä ohjattavien ja työnohjauksen tilaajan kanssa. Tavoitteiden toteutumista arvioidaan jatkuvasti työnohjauksen edetessä. Sovituissa tavoitearviointikerroissa voi olla mukana myös työnohjauksen tilaaja.

Yleisesti työnohjauksen tavoitteena on vapauttaa voimia, luovuutta ja ajattelua työhön, työn rajojen tunnistamiseen ja perustehtävän hyvin hoitamiseen. Työn imussa työntekijä on innostunut työstään, kokee ponnistelunsa mielekkäänä ja tarttuu haasteisiin. Hyvinvoiva työtään kehittävä työntekijä ja työyhteisö voivat toteuttaa perustehtäväänsä laadukkaasti ja tuloksellisesti, työntekijöiden työhyvinvoinnista huolehtien.

Ota yhteyttä sopiaksesi tutustumiskäynnistä tai pyydä suoraan alustavaa tarjousta työnohjauksesta. Kerro pyynnössä perustyöstäsi, työyhteisöstäsi ja millaiseen tarpeeseen haet työnohjausta.

Lisää tietoa työnohjauksesta www.suomentyonohjaajat.fi


Yhteystiedot

Erkkilänkatu 11 A 3. krs (käyntiosoite)

Erkkilänkatu 11 B (postiosoite)

33100 TAMPERE

p. 040 738 0907

terhi.viskari@omaote.fi