Palvelut

RYHMÄPSYKOTERAPIA

Yli 16-vuotiaat nuoret ja aikuiset (Kela)

YKSILÖPSYKOTERAPIA

Psykoterapiaa aikuisille. Lyhyt tai pitkäkestoisia keskustelukäyntejä.

TYÖNOHJAUS

Prosessiluonteista yksilö-, ryhmä- ja työyhteisötyönohjausta.

VANHEMPIEN OHJAUS

Vanhemmalle, kasvattajalle, jonka nuori käy yksilö- tai ryhmäpsykoterapiassa. (Kela)

Ryhmäpsykoterapia

Ryhmäpsykoterapia soveltuu hoito- ja kuntoutusmuodoksi samoin indikaatioin kuin yksilöpsykoterapia. Ryhmäpsykoterapia auttaa erilaisiin psyykkisiin oireisiin kuten ahdistus, masennus, uupumus, jännitys, itsetunto-ongelmat, ihmissuhdevaikeudet, sosiaalinen arkuus tai elämäntilanteisiin ja ikävaiheisiin liittyvät kehitykselliset vaikeudet.

Psykodynaamisessa ryhmäpsykoterapiassa menneisyyttä käydään läpi siltä osin kuin tässä hetkessä on tarpeellista psyyken eheytymiseksi. Yksilöllä on mahdollisuus työskennellä vanhojen, kehityksen aikana syntyneiden jumiutumien kanssa siten, että ristiriidat tulevat näkyviksi ja läpityöskennellyiksi ryhmässä. Vuorovaikutus ryhmässä on käytettävissä oman itseymmärryksen lisäämiseksi ja henkisen kasvun edistymiseksi.

Ryhmäpsykoterapiassa voidaan tutkia sellaisia ilmiöitä esim. sosiaalisissa suhteissa, jotka eivät välttämättä tule esille yksilöhoidossa - ihminen ilmentää itseään eri tavalla yksilökontakteissa ja ryhmissä. Ryhmän sisäistä voimaa ja dynamiikkaa käytetään terapeuttisten päämäärien saavuttamiseksi. Ryhmässä itselle merkitykselliset ihmissuhteet tulevat uudelleen elettäviksi suhteessa ryhmäläisiin ja suhteessa terapeuttiin.

Ryhmässä voi tutkia omaa tapaa olla vuorovaikutuksessa ja oppia avoimuuteen suhteessa itseen ja ympäristöön. Omien kokemusten jakaminen toisten kanssa mahdollistaa uudenlaisen ymmärryksen löytymisen toisilta saadun palautteen ja empatian kautta. Kun henkilö voi hyväksyä itsen ja toisen erilaisuuden, hän on vapaampi ottamaan haltuun yksilöllistä elämäänsä ja tekemään rakentavia ja tyydyttävämpiä valintoja oman hyvinvointinsa ja toimintakykynsä lisäämiseksi.

Ennen ryhmähoidon aloittamista terapeutti yksilöhaastattelee ryhmään hakeutuvan noin 3 – 5 kertaa, tutustuen henkilön taustaan, ongelmiin ja tavoitteisiin terapiahoidon suhteen. Haastatteluilla arvioidaan myös terapiamuodon soveltuvuutta hakeutujalle.

Psykoterapiaryhmässä on noin 4-6 jäsentä. Ryhmä kokoontuu 1 x viikossa 90 min. / ryhmäistunto. Kela-tuetussa kuntoutuspsykoterapiassa on mahdollisuus noin 2,5 - 3 vuoden psykoterapiaan.

Ryhmässä käydyt keskustelut ovat luottamuksellisia, koskien sekä terapeuttia että ryhmäläisiä. Luottamuksellisuuteen sitoudutaan kirjallisesti hoitosopimuksella.

www.suomenryhmapsykoterapia.fi

https://www.kela.fi/kuntoutuspsykoterapia-nain-haet

Yksilöpsykoterapia

Sinun tarpeisiisi sovitut yksilöpsykoterapiakeskustelut. Psykoterapiakeskustelut voivat olla lyhyt- tai pitkäkestoisia. Käyntitiheys ja tavoitteet terapialle sovitaan yhdessä, yksilöllisesti. Pitkäkestoisiin psykoterapiakäynteihin on mahdollista hakea Kelan kuntoutuspsykoterapiatukea.

Yksilöpsykoterapiaa Tampereen ja Oriveden vastaanotoilla.

Työnohjaus

Prosessiluonteista yksilö-, ryhmä- ja työyhteisötyönohjausta.

Työnohjauksella on kaksi päätavoitetta - tukea perustehtävää ja siten työn laatua sekä tukea työntekijöiden työhyvinvointia.

Hyvinvoiva työntekijä on innostunut työstään, kokee ponnistelunsa mielekkäänä ja tarttuu työn haasteisiin sekä tiedostaa ammatilliset rajansa.

Työnohjauksessa käsitellään yhdessä työstä nousevia kokemuksia, ajatuksia ja tunteita. Tarvittaessa linkitetään niitä omaan itseen, persoonaan sekä työyhteisöön ja sen ilmiöihin.

Ryhmätyönohjaus mahdollistaa myös kollegoilta tuen saamisen, tutustumisen, yhdessä kehittämisen ja arvioinnin.

Työn rakenteet, kehittäminen, vuorovaikutussuhteet, yhteisön ilmiöt ja työntekijän ammatilliset rajat ovat keskiössä työnohjauksessa. Yhdessä sovitut tavoitteet ohjaavat työskentelyä.

Työnohjauksen sisältö ja tavoitteet nousevat aina perustehtävästä käsin. Tavoitteet sovitaan yhdessä ohjattavien ja työnohjauksen tilaajan kanssa ensimmäisessä tapaamisessa. Tavoitteet ohjaavat työskentelyä ja niiden toteutumista arvioidaan työnohjausistunnoissa sekä mahdollisilla erillisillä arviointikerroilla.

Yleisesti työnohjauksen tavoitteena on vapauttaa voimia, luovuutta ja ajattelua työhön, perystehtävän hyvin hoitamiseen ja työn rajojen tunnistamiseen.

Työnohjaus voi toteutua Tampereella palveluntuottajan vastaanotolla tai tilaajan omassa yksikössä.

Työnohjauksen viitekehys on integratiivinen, pääteoriana psykodynaaminen, täydentyen systeemisellä, ratkaisukeskeisellä ja kognitiivisella viitekehyksellä.

www.suomentyonohjaajat.fi

Vanhempien ohjaus

 

Ohjauskäyntejä Tampereella ja Orivedellä.

Vanhemmille/huoltajille, joiden 16 - 25-vuotias nuori käy yksilö- tai ryhmäpsykoterapiassa.

Nuoren psykoterapiassa vanhempien/huoltajan tuki ja luottamus nuoren psykoterapiaa kohtaan ovat tärkeitä. Vanhemmat/huoltajat tarvitsevat tukea ja ohjausta nuoren kehityksen ja oman jaksamisensa tueksi.

Vanhempien ohjauskäynneillä tuetaan vanhempia ymmärtämään nuoren tilannetta, kokemusta, psykoterapiaprosessia sekä ymmärtämään vanhempien omia tunteita ja kokemuksia.

Lääkäri voi nuoren kuntoutussuunnitelmassa/lausunnossa Kelaa varten, suositella vanhempien ohjauskäyntejä nuoren yksilö- tai ryhmämuotoisen kuntoutuspsykoterapian tueksi.

Vanhempien ohjauskäyntejä voi saada Kela-tuetusti enintään 20 kertaa vuodessa.

Ohjauskäynnit voivat toteutua yksilö- pari- tai ryhmämuotoisena. Ohjauskäyntien tiheys on yleensä noin 1 – 2 kertaa kuukaudessa.

Kuntoutuspsykoterapia - kela.fi

Yrityksestä

Yrityksen nimi – OmaOte -

kuvastaa, jokaisen henkilön omaa otetta, vastuuta ja kehityksellistä otetta itsestään, elämästään, ympäristöstään ja yhteydestään muihin.

OmaOte yritys on henkilöiden, ryhmien, yhteisöiden elämässä mukana, yhdessä sovitun ajan.

Palvelut toteutuvat kunnioittavassa, vastuullisessa, välittävässä ja kehityksellisessä, ammatillisessa yhteistyössä. Näkemyksellä, jokaisella on halutessaan mahdollisuus kehitykseen; löytää omanlainen, ainutlaatuinen, hyvä yhteys itseen ja toisiin.

Esimerkkejä työnohjausyhteistyöstä:

perusterveydenhuolto, vanhuspalvelu, kotihoito, varhaiskasvatus, lastensuojelu, vammaispalvelu, kehitysvammahuolto, kouluterveydenhuolto, psykiatrinen hoitotyö, psykososiaalinen kuntoutus, maa- ja metsätalouden toimijat ja asiantuntijat, asiaohjelmien tuottajat, erilaista ohjaustyötä tekevät henkilöt ja organisaatiot, erilaiset asiantuntijaorganisaatiot.

Yritys on Suomen Yrittäjien jäsen.

Kuka olen

 

Hei!

Olen Terhi Viskari, psykiatrian sairaanhoitaja (Valvira, 1993), työnohjaaja (STOry, 2005) ja psykoterapeutti (Valvira, 2016). Koulutuspohjani on psykoanalyyttinen ryhmäpsykoterapeutti (Kela) sekä integratiivinen yksilöpsykoterapeutti (Kela).

Muita pitkäkestoisia lisäkoulutuksia minulla on yhteisöhoidon koulutus (1996),  esimieskoulutus sosiaali- ja terveydenhuoltoalalle (2009), hiljaisuuden retriitinohjaaja (Hiljaisuuden ystävät ry., 2018)  sekä mindfulness-ohjaaja koulutus (Tampereen kesäyliopisto, 2019).

Työkokemusta psykiatrian osalta minulle on kertynyt vuodesta 1993 alkaen. Olen työskennellyt asiakkaiden moninaisissa tilanteissa psykiatrisessa sairaalassa ja avohoidossa, hoito- ja kuntoutustyössä sekä esimiestyössä. Olen ollut mukana kehittämässä uusia yhteisöjä ja uusia palvelumuotoja asiakkaille, olen osa moniammatillista tiimi- ja verkostotyötä.

Työnohjaajana olen toiminut säännöllisesti vuodesta 2005 alkaen ohjaten yksilöitä, ryhmiä ja työyhteisöjä. Yhteisöhoidon lisäkoulutus auttaa hahmottamaan kehittyvän organisaation edellytyksiä. Esimieskoulutus ja psykoterapeuttikoulutus ovat laajentaneet ymmärrystäni työntekijöiden tilanteisiin ja tarpeisiin sekä työyhteisöjen ilmiöihin.

Olen Suomen työnohjaajat ry:n jäsen.

Mindfulness-menetelmiä käytän asiakkaiden kanssa yhdessä sovitusti niin terapiakäynneillä kuin työnohjauksissakin.

Terapiatyötä olen tehnyt psykoterapeutiksi valmistuttuani vuodesta 2016 alkaen. Tehden ryhmäpsykoterapiaa, yksilöpsykoterapiaa sekä vanhempien ohjauskäyntejä.

Pyrin turvaamaan palvelujen laadun, oman kehittymiseni ja jaksamiseni säännöllisellä taustatyönohjuksella, verkostoitumisella sekä kouluttautumisella.

Kokoaikaiseksi yrittäjäksi olen siirtynyt vuonna 2018.

https://minduu.fi/fi/profiili/terhi_viskari

Ajankohtaista

 

 

Kysy vapautuvia paikkoja Tampereen psykoterapiaryhmistä. Ryhmät ovat suunnattu aikuisille ahdistus- ja masennusoireista, jännittämisestä, sosiaalisista vaikeuksista kärsiville. Ryhmät toimivat pienryhminä, joissa on noin 4 – 6 jäsentä. Kela-kuntoutuspsykoterapiana toteutuen asiakkaan omavastuu psykoterapiasta on 12 € / läsnäolokerta / 90 min. terapiaistunto. Ryhmässä on mahdollisuus noin 2,5 - 3 vuoden psykoterapiatyöskentelyyn Kelan kuntoutuspsykoterapiatuella.

Psykoterapiaryhmään ohjaudutaan itse yhteyttä ottamalla, yksilöhaastattelujen kautta.

Seuraava kerran psykoterapiaryhmään on mahdollista osallistua keväällä 2024.

OTA YHTEYTTÄ

Yhteystiedot - Tampere

Psykoterapia OmaOte Oy

Y-tunnus 3335014-6

Keskustori 7 C 32

33100 TAMPERE

p. 050 547 9425

terhi.viskari@omaote.fi

Yhteystiedot - Orivesi

Oriveden lääkäriasema

Vastaanotto torstaisin.

Keskustie 39

35300 ORIVESI

p. 040 010 4139 / ajanvaraus Orivedelle