Yksilöpsykoterapia

Tarpeisiisi sovitut lyhyt- tai pitkäkestoiset psykoterapiakeskustelut Tampereen tai Oriveden vastaanotolla. Aikuisille yli 18- vuotiaille. 

Hakeutuminen: Yksilöpsykoterapiaan voi hakeutua omakustanteisesti, Kela-tuetusti tai maksusitoumuksella esim. vakuutusyhtiön tai työnantajan kautta. Aika Tampereelle varataan sähköpostilla tai tekstiviestillä. Orivedelle soittaen tai verkkoajanvarauksella. 

Syyt psykoterapialle: Kuormittavat elämäntilanteet tai traumat, psyykkiset sairaudet ja psyykkiset haitat elämässä, ahdistus, masennus, uupumus, uniongelmat, itsetunto-ongelmat. 

Psykoterapialla pyritään lisäämään mielen hyvinvointia ja joustavuutta itseymmärryksen lisääntymisellä ja itsetunnon parantumisella, mahdollisia traumaattisia tapahtumia läpikäymällä. Käsitellään ja pyritään ymmärtämään vaikeita tunteita ja tapahtumia, vahvistamaan toimijuutta haastavissa elämäntilanteissa sekä tehdä töitä itselle haitallisten ajatus- ja toimintamallien muokkautumisessa itsen voimavaroja, hyvinvointia ja toimijuutta lisääviksi. 

”Etsin kulkemalla, mutta löydän vasta pysähtymällä.” (Eija Jaakkola-Partanen) 

https://orivedenlaakariasema.fi 

https://minduu.fi/fi/profiili/terhi_viskari 

Ryhmäpsykoterapia

Ryhmäpsykoterapia on ryhmässä tapahtuvaa psykoterapiaa, joka on pitkäkestoinen ja Kela-tuettu psykoterapiamuoto.  Ryhmät kokoontuvat Tampereen vastaanotolla.  Ryhmäpsykoterapia on tarkoitettu aikuisille yli 18- vuotiaille.

Hakeutuminen: Ryhmäpsykoterapiaan voi hakeutua omakustanteisesti tai Kela-tuetusti kuntoutuspsykoterapiana tai vaativana lääkinnällisenä kuntoutuksena. Aika arviokäyntiin varataan sähköpostilla tai tekstiviestillä.

Psykoterapiaryhmä kokoontuu säännöllisesti 1 x viikossa, 2 x 45 min. palveluntuottajan tiloissa Tampereella. Ryhmässä on noin 4 – 6 vakiryhmäläistä. Sitoudutaan vähintään vuoden psykoterapiaprosessiin. Ryhmässä käydyt keskustelut ovat luottamuksellisia, koskien sekä terapeuttia että ryhmäläisiä. Luottamuksellisuuteen sitoudutaan kirjallisesti hoitosopimuksella.  

Syyt psykoterapialle: ahdistus- ja masennusoireet, uupumus- ja jännitysvaikeudet, itsetunto-ongelmat, ihmissuhdevaikeudet, sosiaalinen arkuus ja ahdistus, elämäntilanteeseen liittyvät tai kehitykselliset vaikeudet. 

Erityistä ryhmämuodossa: Ryhmäpsykoterapiassa voidaan tutkia sellaisia ongelmia ja ilmiöitä esim. sosiaalisissa suhteissa, jotka eivät välttämättä tule esille yksilöhoidossa - ihminen ilmentää itseään eri tavalla yksilökontakteissa ja ryhmissä. Ryhmän vuorovaikutusta ja dynamiikkaa käytetään terapeuttisten päämäärien saavuttamiseksi, oman itseymmärryksen lisääntymiseksi ja psyykkisen kasvun edistymiseksi. Ryhmässä itselle merkitykselliset ihmissuhteet tulevat uudelleen elettäviksi suhteessa ryhmäläisiin ja suhteessa terapeuttiin. Psykodynaamisessa ryhmäpsykoterapiassa menneisyyttä käydään läpi siltä osin kuin tässä hetkessä on tarpeellista psyyken eheytymiseksi. 

Ryhmässä voi tutkia omaa tapaa olla vuorovaikutuksessa, tulla tietoiseksi ja oppia avoimuuteen suhteessa itseen ja ympäristöön. Omien kokemusten jakaminen toisten kanssa mahdollistaa uudenlaisen ymmärryksen löytymisen toisilta saadun palautteen ja empatian kautta. Kun henkilö voi hyväksyä itsen ja toisen erilaisuuden, hän on vapaampi ottamaan haltuun yksilöllistä elämäänsä ja tekemään rakentavia ja tyydyttävämpiä valintoja oman hyvinvointinsa ja toimintakykynsä lisäämiseksi. 

Ennen ryhmähoidon aloittamista on noin 1 – 3 arviokäyntiä, jolloin käydään läpi ryhmään hakutuvan elämäntapahtumia ja keskustellaan ongelmista, joihin ryhmään hakeutuva toivoo saavansa terapiassa apua. Arviokäynnillä keskustellaan ja arvioidaan myös terapiamuodon soveltuvuus. 

”Ihminen ei voi löytää uusia valtameriä, ellei hän uskalla kadottaa rantaa näkyvistään.”

(Andrè Gide) 

www.suomenryhmapsykoterapia.fi 

https://www.kela.fi/kuntoutuspsykoterapia-nain-haet  

https://minduu.fi/fi/profiili/terhi_viskari 

Työnohjaus

Työnohjaus on hyvä muoto saada tukea, kehittää itseään ja työskentelyään sekä kehittyä tiimillä perustehtävän suuntaisesti. Työnohjaus sopii heille, jotka kaipaavat tuen tarvetta kuormittaville asioille, kokevat halua reflektoida ajatuksiaan ja kehittyä. Muotona työnohjaukselle voi olla yksilö-, ryhmä- tai tiimityönohjaus. 

Työnohjaukset toteutuvat Tampereen tai Oriveden vastaanotolla tai tilaajan omassa yksikössä. Työnohjaus voi olla yksittäinen aika tai prosessiluonteisesti esim. 1 x kk toteutuvana.  Keinoina on keskustelu, reflektointi, mindfullness sekä pienimuotoiset toiminnalliset menetelmät.

Yleisenä tavoitteena työnohjaukselle on hyvinvoinnin lisääntyminen, tuen saaminen, omien hyvinvointia suojaavien rajojen muotoutuminen, perustehtävässä kehittyminen, luovuuden vapautuminen ja ammatillisen itsetunnon lisääntyminen. Yhdessä sovitut tavoitteet ohjaavat työskentelyä. Yksilölliset tavoitteet sovitaan ohjattavien ja palvelun ostajan kanssa. 

Hyvinvoiva työntekijä on innostunut työstään, kokee ponnistelunsa mielekkäänä ja tarttuu työn haasteisiin, kokee halua kehittyä sekä tiedostaa ammatilliset rajansa. 

    Ryhmätyönohjaus mahdollistaa myös kollegoilta tuen saamisen, tutustumisen, yhdessä kehittämisen ja arvioinnin. Tiimityönohjauksella on mahdollisuus jakaa työstä nousevia ajatuksia, sopia ja kehittää tiimityöskentelyä perustehtävän suuntaisesti.  

   Työnohjauksessa ohjattava on perustyönsä asiantuntija. Ohjaamissani työnohjuksissa tärkeänä osana on ymmärrys ihmismielestä, ihmisten välisistä suhteista ja ilmiöistä. Viitekehykseni ihmismielen ymmärtämiseen, ihmisten välisiin suhteisiin ja toimintaan on analyyttinen, psykodynaaminen, lisänä on kognitiivista ja ratkaisukeskeistä viitekehystä. 

 

”Minä pidän ihmisistä, joilla on avoin mieli. Ihmisistä, jotka pystyvät sanomaan: Ai? 

Niinkö? Vai niin. En tiennytkään. Tuota en ole tullut ajatelleeksi. 

Avoin mieli on enemmän kuin viisaus, enemmän kuin oikeassa oleminen, 

enemmän kuin – johan minä sanoin – ja – minä tiesin sen jo vuonna… 

(Eeva Kilpi) 

https://www.suomentyonohjaajat.fi/tyonohjaus/etsi-tyonohjaajaa/?fwp_etsi=viskari 

Minusta, koulutus- ja työkokemus

Olen Terhi Viskari, psykiatrian sairaanhoitaja (Valvira, 1993), työnohjaaja (STOry, 2005) ja psykoterapeutti (Valvira, 2016). Koulutuspohjani on psykoanalyyttinen ryhmäpsykoterapeutti sekä integratiivinen yksilöpsykoterapeutti. 

Muina pitkäkestoisina lisäkoulutuksina yhteisöhoidon koulutus (1996), esihenkilökoulutus sosiaali- ja terveydenhuoltoalalle (2009), hiljaisuuden retriitinohjaaja (Hiljaisuuden ystävät ry., 2018) sekä mindfulness-ohjaaja koulutus (Tampereen kesäyliopisto, 2019). 

Olen työskennellyt psykiatrian eri toimipisteissä vuodesta 1993 alkaen. Työpaikkoina psykiatrinen sairaala, osastotyöskentely ja avohoito, yhteisö-, ryhmä- ja poliklinikkatyöskentely sekä kotikäynnit. Työnkuvani on ollut hoito- ja kuntoutustyössä sekä esihenkilötyössä. Minulla on laaja työkokemus moniammatillisesta tiimi- ja verkostotyöstä psyykkisesti sairaiden henkilöiden hoitamiseksi. 

Työnohjaajana olen toiminut säännöllisesti vuodesta 2005 alkaen ohjaten yksilöitä, ryhmiä ja työyhteisöjä. Yhteisöhoidon lisäkoulutus auttaa hahmottamaan kehittyvän organisaation edellytyksiä ja haasteita. Esihenkilökoulutus ja psykoterapeuttikoulutus ovat laajentaneet ymmärrystäni työntekijöiden tilanteisiin ja tarpeisiin sekä työyhteisöjen ilmiöihin. 

Mindfulness-menetelmiä käytän terapian ja työnohjauksien tukena. 

Terapiatyötä olen tehnyt psykoterapeutiksi valmistuttuani vuodesta 2016 alkaen; tehden ryhmäpsykoterapiaa, yksilöpsykoterapiaa sekä vanhempien ohjauskäyntejä. 

Pyrin turvaamaan palvelujeni laadun, oman kehittymiseni ja jaksamiseni säännöllisellä taustatyönohjuksella, verkostoitumisella sekä kouluttautumisella. 

Sivutoimisena yrittäjänä olen toiminut vuodesta 2007 alkaen ja kokoaikaiseksi yrittäjäksi olen siirtynyt vuonna 2018. 

”Mainio asia, jos kätesi auttaa jonkun lentoon. Kunhan et koskaan luulottele kättäsi siiveksi.” (Helder Camara) 

Ajankohtaista

 

Yksilöpsykoterapiapaikat ovat Tampereella tällä hetkellä täynnä. 

Ryhmäpsykoterapiaan on tilaa syksystä 2024 alkaen. Arviokäynnit ovat kevään kesän 2024 aikana. Ryhmään tulee sitoutua vähintään vuodeksi. 

Ryhmäpsykoterapiaan voi tulla omakustanteisesti tai Kela-tuetusti, toteutuen kuntoutuspsykoterapiana tai vaativana lääkinnällisenä kuntoutuksena.  

Psykoterapiaryhmään ohjaudutaan itse yhteyttä ottamalla, yksilöarviokäyntien kautta. 

OTA YHTEYTTÄ

Yhteystiedot - Tampere

Psykoterapia OmaOte Oy

Y-tunnus 3335014-6

Keskustori 7 C 32

33100 TAMPERE

p. 050 547 9425

terhi.viskari@omaote.fi

Yhteystiedot - Orivesi

Oriveden lääkäriasema

Vastaanotto torstaisin.

Keskustie 39

35300 ORIVESI

p. 040 010 4139 / ajanvaraus Orivedelle